Gorsedd y Dreigiau

News from Sion Hughes at Menter a Busnes

Menter a Busnes have just launched ‘Gorsedd y Dreigiau’ 2012, a business competition which will culminate in a ‘Dragon’s Den’ type event.

Joining forces with the Welsh Government and Telesgôp Media Company to stage ‘Gorsedd y Dreigiau’, there’s £7,000 cash on the table for the lucky winner(s)!

The aim of the competition is to support business developments by companies that are either about to start or that have been in existence for less than 5 years. The panel will be looking for an exciting new development that has the potential to succeed and that demonstrates the entrepreneurial spirit of the people of Wales.

The finalists will ‘pitch’ their business idea to a panel of successful entrepreneurs at the National Eisteddfod in The Vale of Glamorgan on the 8th of August. The judging panel (or Dragons) are Elin Rhys (Telesgôp), Eryl Williams (Asbri Golf), Janet Davies (Prysg) and Carwyn Adams (Caws Cenarth & Saloni)

There is a main prize of £5,000, and this year there is an additional prize of £2,000 for the best entry by a young person (aged 16-25).

The closing date for entries is the 6th of July and full details of the competition are available on the following website Gorsedd y Dreigiau, or if you need further information contact: Eirian Davies on 01970 636280 / eirian.davies@menterabusnes.co.uk

Gorsedd y Dreigiau 2011 Winners

Mae Menter a Busnes newydd lawnsio cystadleuaeth Gorsedd y Dreigiau 2012, sef cystadleuaeth fusnes (tebyg i gysyniad ‘Dragon’s Den’). Trwy gydweithio gyda Llywodraeth Cymru a chwmni Telesgôp bydd Gorsedd y Dreigiau yn cynnig cyfle i’r ymgeiswyr llwyddiannus i ennill hyd at £7,000.

Bwriad y gystadleuaeth yw cefnogi syniadau busnes gan gwmniau sydd yntau ar fin cychwyn neu sydd wedi bod mewn bodolaeth am lai na 5 mlynedd. Bydd y panel yn chwilio am syniad busnes cyffrous sydd â’r potensial i lwyddo ac sydd yn arddangos ysbryd mentrus y Cymry.

Cynhelir y rownd derfynol lle bydd yr ymgeiswyr yn cyflwyno eu syniad o flaen panel o entrepreneuriaid llwyddiannus yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mro Morgannwg ar yr 8fed o Awst. Y Dreigiaid neu’r beirniaid fydd: Elin Rhys (Cwmni Telesgôp), Eryl Williams (Asbri Golf), Janet Davies (Prysg) a Carwyn Adams (Caws Cenarth a Saloni).

Mae prif wobr o £5,000, ac mae gwobr ychwanegol eleni o £2,000 ar gyfer yr ymgais orau gan berson ifanc (16-25 oed).

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw’r 6ed o Orffennaf ac fe geir manylion llawn y gystadleuaeth ar y linc canlynol: Gorsedd y Dreigiau neu os ydych am sgwrs am y gystadleuaeth gellir cysylltu gyda Eirian ar 01970 636280/ eirian.davies@menterabusnes.co.uk

This entry was posted in Events and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.